Polityka Prywatności

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016, dalej zwanego „Rozporządzeniem”) informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

 

Backstretcher Marlena Matuszewska

ADRES 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 18/ 317A

NIP 7872046608

REGON 3615620

zwana „Administratorem”

 

Kontakt z Administratorem jest możliwy w drodze korespondencji na adres podany powyżej bądź w formie elektronicznej na info@backstretcher.pl


JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZAMY?

Administrator może przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych: imiona i nazwiska, dane kontaktowe (email, numer telefonu, dane związane z innymi formami elektronicznego komunikowania się),


W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

  • Państwa dane osobowe będą wykorzystane przez Administratora jedynie w celu:
    wypełnienia obowiązków Administratora względem instytucji państwowych, wynikających z przepisów prawa,
  • wykonania praw i obowiązków Administratora wynikających z zawarcia przez Państwa umowy z Administratorem bądź umowy, którą zawarł z Administratorem podmiot, dla której Państwo pracują,
  • utrzymania i rozwoju działalności przedsiębiorstwa Administratora, przez co należy rozumieć wewnętrzne raportowanie, zestawienia oraz działalność marketingową
  • kontaktu Administratora z Państwem w sprawach związanych z zawartą umową i jej realizacją,

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych będzie stanowiła konieczność wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, jak również prawnie uzasadnione interesy Administratora, polegające na współpracy z podmiotem, dla którego Państwo pracują oraz realizacją przez Administratora zadań związanych z wykonywaną przez siebie działalnością. W niektórych przypadkach podstawę do przetwarzania danych osobowych będzie stanowić wyrażona przez Państwa zgoda w formie pisemnej lub elektronicznej.


KOMU PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przekazane nam przez Państwa mogą być udostępniane osobom pracującym dla Administratora i pod jego kontrolą. Dane mogą być również być udostępniane zewnętrznym podmiotom dostarczającym usług księgowo-kadrowych, usług z zakresu zarządzania jakością, usług zarządczych, usług prawnych oraz usług transportowych.


JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będą w dyspozycji Administratora przez okres trwania Państwa współpracy z Administratorem bądź współpracy pomiędzy Administratorem, a podmiotem, dla którego Państwo pracują, a także później przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw.


JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

W dowolnym momencie mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może być dokonane w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania danych, których to dokonywano w czasie obowiązywania Państwa zgody.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy Rozporządzenia.


JAK WYCOFAĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?

Aby wycofać wcześniej wyrażoną zgodę prosimy wysłać wiadomość na adres info@backstretcher.pl z krótką informacją, którą zgodę i w jakim zakresie chce Pan/Pani wycofać zgodę.